۶۰۴۰۸۳ ۱۰۱۵۱۴۲۲۳۱۰۹۳۶۷۱۵ ۳۵۳۶۱۳۴۳۲ N
  • دوشنبه, ۱۹ فروردین, ۹۲

به نام خداوند پوزش پذیر
درگذشت اندوهبار و اسف انگیز جناب دکتر احمد صدر حاج سید جوادی که از نیکمردان و آزادی خواهان عالیقدر و سیاسیون برجسته ی روزگار و از پیروان راستین دکتر محمد مصدق بود رویدادی بس ناگوار برای جامعه و کشور ایران است. امیدوارم پروردگار توانا آن مرحوم را مشمول بخشایش و آمرزش قرار دهد و روح پاکش را با ارواح صالحان و اخیار محشور فرماید. باری مراتب تسلیت و همدردی خود را به بازماندگان محترم آن بزرگوار عرض می کنم و بقای وجود آنان را از درگاه خداوند خواستارم.
۱۷ فروردین ۱۳۹۲
ادیب برومند