• چهارشنبه, ۱۳ دی, ۹۱

بقا مختص اوست

دوست بزرگوار و همفکرِ وفادار ما جناب آقای حسن شهیدی ، وکیل محترم دادگستری و نماینده مجلس شورا در دوره هفدهم قانونگذاری ( عضو فراکسیون نهضت ملی ) و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران به سایه رحمت پرودگار پیوست.
اینجانب و هم اندیشان دیگر از فقدان این مردِ شریف که با پیوندی استوار مدت شصت سال بر سر پیمان و باورهای خویش ایستاده بود و با کهنسالی اکثر در جلسات شورای جبهه ملی حضور می یافت ، اندوهگین و غمزده ایم . به این وسیله ضمن تسلیت گویی به خاندان محترم شهیدی ، رحمت ایزدی و شادمانی روح او را از درگاه داور بی همتا خواستاریم.
ادیب برومند و یاران