برف در زمستان

برف می بارد از هوا به زمین
نرم نرمک به حشمت و تمکین
گویی از باغِ آسمان، اشجار
می فشاند شکوفه ها به زمین
یا مگر درزیِ هوا ریزد
خرده ریزِ سپید جامه به طین۱
با تو گویی ستارگان به فرود
می شتابند همره پروین
یا یکی پنبه زن بر اوج سپهر
پنبه ها می پراکند چندین
یا ز پرویزنِ فلک بیزند
آرد برفرق عالمِ پایین
گسترانیده شد سپید پرند
ز«اصفهان» تا فراسوی«قزوین»
بر زمستان مگیر خرده که برف
دهدش منظری بهشت آئین
نیک بخشد طراوتی به هوا
با رهاوردی از بهشتِ برین
رفع آلودگی کند زفضا
به هوایی که باصفاست قرین
از پرندِ سپید گیتی را
می دهد نرم بسترو بالین
گاه آهسته ریزریز آید
گه درشت و گهی شتاب آگین
گاه رقصان و گاه پیچاپیچ
غم زداید ز خاطرغمگین
همچو پروانگان که در باغند
پرفشان گِردِ سنبل و نسرین
می درخشد چو خردۀ الماس
چون نشیند به نرده و پرچین
نقش ِ بر بام و در نشستن آن
گاه خط خط بود گهی چین چین
بر سر دشت و کوهسار کشد
مفرشی نرم و چادری سیمین
تا زمستان نه بی نصیب افتد
ازجمال و جلال و فرِّ گزین
ایزدش برف را عطا فرمود
تا ببندد ز هر طرف آذین
برف زینت دهد زمستان را
چون کند کوه و دشت را تزیین
جلوه بخشد به دامن صحرا
همچو آتش به «آذرِ بُرزین»
یاچو باغ وچمن که خوش نازد
به گل وسبزه، گاهِ فروردین
کوه و صحرا به برف خوش بالد
گاه دی، چون عروس بر کابین
بر درختان نظر نما کز برف
گشته اینک شکوفه بار، چنین
بر سر کوهسارِ گردون سای
خوش درخشد چو روی حلقه نگین
***
ای خوش آن دم که آفتابی خوش
نیک تابد به منظری چونین
وآنگه آهنگِ اسب تازی را
بر نهادن بر اسبِ تازی زین
یا به سودای ورزش و تفریح
پا نهادن برون به گامِ متین
روی کردن به جانب در و دشت
گذراندن دقایقی شیرین
هم تماشای جمع«اسکی باز»
خوش بود در حوالی«دیزین»
خاصه دیدار گلرخانِ لطیف
خوش فروهشته دامن و پاچین
سر و گوش از کلاه پوشیده
کرده در پای، بهترین «پوتین»
این یکی چون عروس«فَرغانه»
وآن دگر چون سمنبری از«چین»
تکیه گه ساخته دو چوبک را
رانده در برف از یسار و یمین
لغز لغزان به دامن کهسار
جلوه گر همچو کبک و بلدرچین
با شتابی چو باد در صحرا
پوید اندر فراز و شیب زمین
سرخگون چهره از نسیمی سرد
گرم پیکر ز ورزش و تمرین
از پسِ ساعتی، چو بازآید
عرق ورزشش چکد زِ جبین
بهراو«وَان یَکاد» باید خواند
وزپس هردعاش گفت «آمین»

۱- طین = خاک ، گل
۲- درزی = خیاط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *