برف در زمستان

برف مي بارد از هوا به زمين
نرم نرمک به حشمت و تمکين
گويي از باغِ آسمان، اشجار
مي فشاند شکوفه ها به زمين
يا مگر درزيِ هوا ريزد
خرده ريزِ سپيد جامه به طين۱
با تو گويي ستارگان به فرود
مي شتابند همره پروين
يا يکي پنبه زن بر اوج سپهر
پنبه ها مي پراکند چندين
يا ز پرويزنِ فلک بيزند
آرد برفرق عالمِ پايين
گسترانيده شد سپيد پرند
ز«اصفهان» تا فراسوي«قزوين»
بر زمستان مگير خرده که برف
دهدش منظري بهشت آئين
نيک بخشد طراوتي به هوا
با رهاوردي از بهشتِ برين
رفع آلودگي کند زفضا
به هوايي که باصفاست قرين
از پرندِ سپيد گيتي را
مي دهد نرم بسترو بالين
گاه آهسته ريزريز آيد
گه درشت و گهي شتاب آگين
گاه رقصان و گاه پيچاپيچ
غم زدايد ز خاطرغمگين
همچو پروانگان که در باغند
پرفشان گِردِ سنبل و نسرين
مي درخشد چو خردۀ الماس
چون نشيند به نرده و پرچين
نقش ِ بر بام و در نشستن آن
گاه خط خط بود گهي چين چين
بر سر دشت و کوهسار کشد
مفرشي نرم و چادري سيمين
تا زمستان نه بي نصيب افتد
ازجمال و جلال و فرِّ گزين
ايزدش برف را عطا فرمود
تا ببندد ز هر طرف آذين
برف زينت دهد زمستان را
چون کند کوه و دشت را تزيين
جلوه بخشد به دامن صحرا
همچو آتش به «آذرِ بُرزين»
ياچو باغ وچمن که خوش نازد
به گل وسبزه، گاهِ فروردين
کوه و صحرا به برف خوش بالد
گاه دي، چون عروس بر کابين
بر درختان نظر نما کز برف
گشته اينک شکوفه بار، چنين
بر سر کوهسارِ گردون ساي
خوش درخشد چو روي حلقه نگين
***
اي خوش آن دم که آفتابي خوش
نيک تابد به منظري چونين
وآنگه آهنگِ اسب تازي را
بر نهادن بر اسبِ تازي زين
يا به سوداي ورزش و تفريح
پا نهادن برون به گامِ متين
روي کردن به جانب در و دشت
گذراندن دقايقي شيرين
هم تماشاي جمع«اسکي باز»
خوش بود در حوالي«ديزين»
خاصه ديدار گلرخانِ لطيف
خوش فروهشته دامن و پاچين
سر و گوش از کلاه پوشيده
کرده در پاي، بهترين «پوتين»
اين يکي چون عروس«فَرغانه»
وآن دگر چون سمنبري از«چين»
تکيه گه ساخته دو چوبک را
رانده در برف از يسار و يمين
لغز لغزان به دامن کهسار
جلوه گر همچو کبک و بلدرچين
با شتابي چو باد در صحرا
پويد اندر فراز و شيب زمين
سرخگون چهره از نسيمي سرد
گرم پيکر ز ورزش و تمرين
از پسِ ساعتي، چو بازآيد
عرق ورزشش چکد زِ جبين
بهراو«وَان يَکاد» بايد خواند
وزپس هردعاش گفت «آمين»

۱- طین = خاک ، گل
۲- درزی = خیاط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *