گـرچه هرروزوشبي را به جهان منزلت است
قـدراوقات وليکن ، نـه بـه يک قاعدت است

هـرشبي صاحب قـــدراست وليکن شب قـــدر
درخــــور منقبتي ويـژه ز بـس منـزلت است

قــدر ايّــــام از آنـروست که در دوره ي عـمر
حــاصل ازگـردش ايــام ، بسي تجربـت است

اي بســـــا تجــربـه کـــــز آمـدن و رفتـن روز
رهنمـاي بشــر، انــــدر طلـب معرفــت است

اي بسـا مشعل تـوفيق ، کـــزين تجـربه هـــــا
هـــادي مـردم دانـــا ، بـــه ره مصلحت است

«روز نهضت» کـــه بـود منشاءِ تجديد حيات
بـهراقــوام ومـلل، مـايـه ي بـس ميمنـت است

«روزتاريخ» کــه هست آيـت (۱) حِدثانِ زمان
بـس درخشان بـــه تواريخ پــرازحادثت است

«روزخدمت» کـه بـود درخـور تقـديرِ نفـوس
مبدءِ سـيـر جمـاعت بــــــــه ره مقـدرت است

في المثل «چاردهم» روز، بـه مـاه «مرداد»
هست از آن جمله ايام کــــه ذي مرتبت است

در چنين روز، کـــز اعيــاد بزرگ ملـي ست
ملّت زنده ي مـــــــــــــــا مستحقّ تهنيت است

در چنين روز، بــــــــــــــه رغم سُنَن استبداد
زنــده آيين مسـاوات، بــــه هـــر ناحيت است

در چنين روز، بـــه همپشتيِ احــــرار وطــن
خـوش بـرافـراشته هـــرسـو عَلَم حريت است

درچنين روزِ مبـــــارک قـــــدمِ فـــرّخ پـــــي
ظلم و بيـدادگـري پــي سپـر(۲) معـدلـت است

در چنين روزشد از جنبش مشـروطـــه پـديــد
فرّ آزادي ملت کـــــــــــــه بهين موهبت است

ملت آن روز بــــــــــــــه شاهنشه جبّاربگفت:
جبر تــــاريخ، زوال شــــه جـــابرصفت است

مـلـت آن روزبــه سلطــان زمــــان داد نشــان
کــــه جدا حــقّ حکومت زحــقّ سلطنت است

سلطنت حــقّ سلاطيـن بـود و مـوهبتي ســـت
همچنان حـقّ حکومت کـه حـقّ جمعيت است!

حـاکميت کـــــه بــود حـــقّ جماعـــات و مـلل
خـاص مـلت بــود و غصب ورا ملعنت است!

قـدرت حـاکمه گــرجمع شـود در کـــف فـــرد
حاصلش بهرجماعت چه به جزمسکنت است؟

آفــريـــن وزه واحسنـت بـــر «آزادي» بـــــاد
کـــه بهين زيــور قاموس وگرامي لغت است!

غرض از«نهضت مشروطه»به دوران اخيــر
جـلـب آزادي و دفـــع اثـــــر از مظلمـت است

ورنه گر نيست زمشروطه به جزهيــأت ونــام
اين نه مشروطه که خودکامگي ومفسدت است

ايـن نــه مشروطه کـــه مـشروع کـنـد استبـداد
اين نه مشروطه کـه مخروبـه ازومملکت است

نصّ قـانون اساسي کــه به دست من و تـوست
خـونـبـهــاي شـهـــداي ره مشــروطـيــت است

گـــر مرداد تـو زمشروطه نه تفکيکِ قــواست
ازپذيرفتن ايـــــن شيوه مـــــرا معـــذرت است

مـرکـزِ ثقل وطـــن ، مجلس شوراست کـــزآن
بهره هــــا عــــــايد،ملـــت زره مشورت است

شيـوه ي مـجلس اگــــــر پيــروي قـدرتهــاسـت
اين چه سيريست که يکباره خلاف جهت است

انتخـابــــات گـــــــر از راه صــواب افـتــد دور
سيـر مجلس بــــه ره منـزل بــــد عاقيـت است

وآن کـه بـا زورحکـومت بـه دروغ است وکيـل
گـــــرمَـلَک خوي بـــود ملعبه ي شيطنت است

رُشـــد حـــــاصـل نشـود جـــــز بــــه ره آزادي
کـــانـدرين شيـوه بسـي مصلحت ومنفعت است

اديب برومند

معاني واژه ها:
۱ – حدثان : بکسرح – رويدادها
۲ – پي سپر : لگدکوب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *