گـرچه هرروزوشبی را به جهان منزلت است
قـدراوقات ولیکن ، نـه بـه یک قاعدت است

هـرشبی صاحب قـــدراست ولیکن شب قـــدر
درخــــور منقبتی ویـژه ز بـس منـزلت است

قــدر ایّــــام از آنـروست که در دوره ی عـمر
حــاصل ازگـردش ایــام ، بسی تجربـت است

ای بســـــا تجــربـه کـــــز آمـدن و رفتـن روز
رهنمـای بشــر، انــــدر طلـب معرفــت است

ای بسـا مشعل تـوفیق ، کـــزین تجـربه هـــــا
هـــادی مـردم دانـــا ، بـــه ره مصلحت است

«روز نهضت» کـــه بـود منشاءِ تجدید حیات
بـهراقــوام ومـلل، مـایـه ی بـس میمنـت است

«روزتاریخ» کــه هست آیـت (۱) حِدثانِ زمان
بـس درخشان بـــه تواریخ پــرازحادثت است

«روزخدمت» کـه بـود درخـور تقـدیرِ نفـوس
مبدءِ سـیـر جمـاعت بــــــــه ره مقـدرت است

فی المثل «چاردهم» روز، بـه مـاه «مرداد»
هست از آن جمله ایام کــــه ذی مرتبت است

در چنین روز، کـــز اعیــاد بزرگ ملـی ست
ملّت زنده ی مـــــــــــــــا مستحقّ تهنیت است

در چنین روز، بــــــــــــــه رغم سُنَن استبداد
زنــده آیین مسـاوات، بــــه هـــر ناحیت است

در چنین روز، بـــه همپشتیِ احــــرار وطــن
خـوش بـرافـراشته هـــرسـو عَلَم حریت است

درچنین روزِ مبـــــارک قـــــدمِ فـــرّخ پـــــی
ظلم و بیـدادگـری پــی سپـر(۲) معـدلـت است

در چنین روزشد از جنبش مشـروطـــه پـدیــد
فرّ آزادی ملت کـــــــــــــه بهین موهبت است

ملت آن روز بــــــــــــــه شاهنشه جبّاربگفت:
جبر تــــاریخ، زوال شــــه جـــابرصفت است

مـلـت آن روزبــه سلطــان زمــــان داد نشــان
کــــه جدا حــقّ حکومت زحــقّ سلطنت است

سلطنت حــقّ سلاطیـن بـود و مـوهبتی ســـت
همچنان حـقّ حکومت کـه حـقّ جمعیت است!

حـاکمیت کـــــه بــود حـــقّ جماعـــات و مـلل
خـاص مـلت بــود و غصب ورا ملعنت است!

قـدرت حـاکمه گــرجمع شـود در کـــف فـــرد
حاصلش بهرجماعت چه به جزمسکنت است؟

آفــریـــن وزه واحسنـت بـــر «آزادی» بـــــاد
کـــه بهین زیــور قاموس وگرامی لغت است!

غرض از«نهضت مشروطه»به دوران اخیــر
جـلـب آزادی و دفـــع اثـــــر از مظلمـت است

ورنه گر نیست زمشروطه به جزهیــأت ونــام
این نه مشروطه که خودکامگی ومفسدت است

ایـن نــه مشروطه کـــه مـشروع کـنـد استبـداد
این نه مشروطه کـه مخروبـه ازومملکت است

نصّ قـانون اساسی کــه به دست من و تـوست
خـونـبـهــای شـهـــدای ره مشــروطـیــت است

گـــر مرداد تـو زمشروطه نه تفکیکِ قــواست
ازپذیرفتن ایـــــن شیوه مـــــرا معـــذرت است

مـرکـزِ ثقل وطـــن ، مجلس شوراست کـــزآن
بهره هــــا عــــــاید،ملـــت زره مشورت است

شیـوه ی مـجلس اگــــــر پیــروی قـدرتهــاسـت
این چه سیریست که یکباره خلاف جهت است

انتخـابــــات گـــــــر از راه صــواب افـتــد دور
سیـر مجلس بــــه ره منـزل بــــد عاقیـت است

وآن کـه بـا زورحکـومت بـه دروغ است وکیـل
گـــــرمَـلَک خوی بـــود ملعبه ی شیطنت است

رُشـــد حـــــاصـل نشـود جـــــز بــــه ره آزادی
کـــانـدرین شیـوه بسـی مصلحت ومنفعت است

ادیب برومند

معانی واژه ها:
۱ – حدثان : بکسرح – رویدادها
۲ – پی سپر : لگدکوب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *