اي آرزوي دل كــــه ز هـــر چيــز بهتري
از بهتـــرينـه هــــــاي دل انـگيــز بهتري
از عطـر يـــاس و مشـك تـر و نكهت نسيم
وز بوته هـــاي سرخوش جـــاليـز بهتري
زآن خـوشنــوا پرنــدۀ رنگينـه بـــــال وپر
بر شـــاخســـــــارسبــز و دلاويـز بهتري
از انعكـــاس سرخ شفق بـــركـــران دشت
در لحظه هـــاي شامگهـــان، نيـز بهتري
چون ســوي مـــام، بچۀ آهــــــو دود ز پي
از پــــويـــــــۀ غـــــزال سبكخيـز بهتري
از نــوشخنـد نـــوگــــل نــوروز- در چمن
وز نيمـه هــــــاي اول پــــــــائيـز بهتري
در لحظــۀ سكــــوت شبــــانگــــاهي سحر
از نـــاله هــــاي مرغ شبـــــاويـز بهتري
از خـــــاطــرمنير و دم گــــــرم عـــارفان
وز تــــــار و پـــودِ دامن پــرهيـز بهتري
از نقشِ نغز«ميرك» و«بهزاد»، طرفه تر
وز خـــطّ نســـخ «احمـد نيـريـز» بهتري
طـاهر تني چو مريـم وشيرين تـر از شكر
از دُرّ تـــــــــاج خســروِ پــرويـز بهتري

آنجا كه رطل بادۀ عرفان زند «اديب»
از جلوه گـــــاهِ ســـاغـر لبريـز بهتري

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *