ای آرزوی دل کــــه ز هـــر چیــز بهتری
از بهتـــرینـه هــــــای دل انـگیــز بهتری
از عطـر یـــاس و مشـک تـر و نکهت نسیم
وز بوته هـــای سرخوش جـــالیـز بهتری
زآن خـوشنــوا پرنــدۀ رنگینـه بـــــال وپر
بر شـــاخســـــــارسبــز و دلاویـز بهتری
از انعکـــاس سرخ شفق بـــرکـــران دشت
در لحظه هـــای شامگهـــان، نیـز بهتری
چون ســوی مـــام، بچۀ آهــــــو دود ز پی
از پــــویـــــــۀ غـــــزال سبکخیـز بهتری
از نــوشخنـد نـــوگــــل نــوروز- در چمن
وز نیمـه هــــــای اول پــــــــائیـز بهتری
در لحظــۀ سکــــوت شبــــانگــــاهی سحر
از نـــاله هــــای مرغ شبـــــاویـز بهتری
از خـــــاطــرمنیر و دم گــــــرم عـــارفان
وز تــــــار و پـــودِ دامن پــرهیـز بهتری
از نقشِ نغز«میرک» و«بهزاد»، طرفه تر
وز خـــطّ نســـخ «احمـد نیـریـز» بهتری
طـاهر تنی چو مریـم وشیرین تـر از شکر
از دُرّ تـــــــــاج خســروِ پــرویـز بهتری

آنجا که رطل بادۀ عرفان زند «ادیب»
از جلوه گـــــاهِ ســـاغـر لبریـز بهتری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *