• سه شنبه, ۲۰ بهمن, ۹۴

روزنامه اطلاعات – تاريخ انتشار: يكشنبه ۲۰ دي ۱۳۹۴-۲۹ ربيع الاول ۱۴۳۷ـ ۱۰ ژانويه ۲۰۱۶ـ شماره ۲۶۳۴۷

شعري از استاد امير صادقي (مدير و پايه‌گذار فردوسي سراي ايران)

22-35-04 خوش آهنگ و خوش خط و ديگر «اديب»

آگاه شدم كه «استاد عبدالعلي اديب برومند» به علت ناراحتي قلبي چند روزي است در بيمارستان دي بستري شده و تحت مراقبت است، با آرزوي بهبودي براي اين شاعر بلندآوازه و وارسته، چند خطي نوشته‌ام كه تقديم مي‌شود:

عزيزم همان مرد دانش‌گراي

كه باشد هميشه به راه خداي

يكي فرصتي داد و لطفي نمود

بشد شعر من را چو تار و چو پود

قلم بر گرفتم به چنگ اندرون

به يادِ اديب، آن يل مهربون

برومند پاكيزه، بيمار شد

به دارو و درمان، گرفتار شد

دل يك جهاني به دنبال اوست

كه هر كس بگيري، بدارَدش دوست

كنون قلب ايشان به رنج اندر است

كه خسته به دستِ سپنج اندر است

نود ساله شد در جهان ادب

سخن‌هاي او همچو شهد و رطب

يكي ميهني مردِ يزدان‌پرست

كه از باده بخردي گشته مست

كنون جان ايشان به درد اندر است

غم اندر دلش شد به جا در نشست

جهاني به گفتار او شادمان

كه باشد اديب برومندشان

خوش آهنگ و خوش خط و ديگر اديب

كه اندر جهاني ندارد رقيب

يكي شاعري در غزل‌هاي خوب

چه از شرق و غرب و شمال و جنوب

يكي مرد دانا و هم ارجمند

دو پا بر زمين، سر به ابر بلند

به رنج سياست بسي خسته شد

نه هرگز زبانش به دم بسته شد

به چندي كتب، شعر ايشان روان

به كار نوشتن، قلم پر توان

كنون خسته خوابيده بيمار شد

به رنج زمانه گرفتار شد

هر آنكس زباني گشايد به مهر

دعايي كند تا شود خوب چهر

كنون صادقي از خداوندگار

همان داور روزگار شمار

بخواهد كه جانش به نيرو شود

تن پاك ايشان سلامت شود

كند رخت شادي هم اكنون به تنش

جهان آفرين آن خداوند عرش

دل ملتي را كند شادمان

كه باشد اديب برومندشان

دالاس ـ تگزاس