• سه شنبه, ۱ مهر, ۹۳

هنگامى که در شهریور ماه ۱۳۵۹ ارتش عراق به
فرماندهى صدام حسین رئیس جمهورى عراق به ایران حمله
کرد و از مرزها گذشت این قصیده سروده شد.

اى دلیران وطن، روى به پیکار کنید

خاک ایران تهى از دشمن خونخوار کنید

حمله ‏ور گشت به ما لشکر «صدامِ» پلید

بهر دفع‏ اش زدل و جان همه پیکار کنید

گشت همسایه دونپایه، گرانسر با ما

دفع ناجورى این جارِ سبکسار کنید

اى جوانان دلاور ز پى دفع عراق

عِرقِ ملّى به تن از عاطفه بیدار کنید

خیره صدام نگون‏بخت به ما صدمه زنست

مسندش را به دو صد صدمه نگونسار کنید

غلطى کرد فزون از دهن، این سردَمدار

دهنش خرد و سرش بر زبر دار کنید

خصم غافل سپراندازىِ ما سهل انگاشت

کاربر دشمن غفلت زده دشوار کنید

جان نهاده به کف و حمله‏ ور از چار طرف

تازیان را بِدر از معرکه ناچار کنید

روز جنگ است، شما نادره مردان رشید

سزد ار همت مردانه پدیدار کنید

به مددکارى نیروى «هوانیروزى»[۱]

روز نیروى عدو را چو شب تار کنید

همه همدست به اِمدادِ قواى زرهى

برصف خصم دغل حمله به یکبار کنید

خاکِ میهن همه سازید بر او دام هلاک

به گریزش ز چنین مهلکه وادار کنید

سیلِ جوشنده بود همت کوشنده جنگ

اى به جنگ آمدگان کوشش بسیار کنید

تا نگردد ز شرف پیکر هستى ‏تان عور

یاد از این نکته «النارُولاالعار»[۲] کنید

بهر دیدار عروس ظفر از حجله بخت

با همه صف ‏شکنى تکیه به دادار کنید

بوى خون آید از اشعار ظفریارِ «ادیب»

هر زمان یاد، ازین حربه خونبار کنید

==============================================

[۱]. هوانیروزى: نیروى هوایى سپاه.

[۲]. آتش را مى ‏پذیرم و عار را نمى ‏پذیرم.