• یکشنبه, ۱۷ آبان, ۹۴

در دموکراسی بود کار سیاست روبه راه

گر دموکراسی نباشد سعی ها گردد تباه

در دموکراسی توانی ملتی بیدار کرد

ورنه در جهل مرکب باز ماند دیرگاه