• جمعه, ۱۰ آذر, ۹۶

به مناسبت روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین این سروده از استاد ادیب برومند را منتشر می کنیم . 

قیام خلق فلسطین

از من درود خلق فلسطین را

دارندگان همّت رویین را

قومی که در اراضی اشغالی

خواهند دفع خصم کژآیین را

برخاستند خیل جوانان‏اش

طرد حریف و سلطه ننگین را

نو رُستگانِ گلشن آزادی

خواهند رفعِ زحمت گلچین را

در باغِ سرفرازی و سالاری

کارند یاس و نرگس و نسرین را

تا بر رقیب در تک و تاز آیند

بنهاده بر سمند شرف، زین را

تا با عروس فتح در آمیزند

سرها نهاده هدیه و کابین را

زخمی شوند و کشته، ولی هرگز

تن در نداده خفّت و تمکین را

خسبند در کریوه جانبازی

وز خون کنند بستر و بالین را

وَهنی به عزم‏شان نشود ظاهر

از خصم، برنتافته توهین را

بر کوی و بر زن وطن از خون‏ها

بخشند طرفه زیور و آذین را

گو آفرینشان که برون رانند

این غاصبانِ در خور نفرین را

در حیرتم ز شیوه اسرائیل

آن زیر پای، هشته قوانین را

آن پشت بر حقوق بشر کرده

آن رو گشاده دشمنی وکین را

آن غضب کرده مسکن مردم را

آن زجر داده مردم مسکین را

آن داده با گلوله همی پاسخ

خونین سؤال خلق فلسطین را

آن از حدود، پای فرا هشته

پروا نکرده حایل و پرچین[۱] را

آن قتل عام کرده به جبّاری

دیر به خون کشیده یاسین[۲] را

از بهر چیست آن‏همه خودکامی

این‏ غاصبان خودسر و خودبین را

کز بهر نفی صلح و صفا سازند

آماده بس دسیسه تلقین را

سازند همچو زهر به کام خلق

طعم حیات دلکش و شیرین را

وجدان آدمی نَسِزد کامروز

فارغ بود تعدّی چندین را

باید به نام چاره‏ گری برخاست

دفع چنین شُرور غم‏آگین را

باید که در حمایت مظلومان

داد از قدم وثیقه تضمین را

گیتی بدین قیام حماست خیز

خوش برگشود دیده تحسین را

آری به جُرمِ صید کبوترها

باید برید پنجه شاهین را

[۱]. پرچین: دیوار گونه ‏اى که از ترکه و نى و برگ و علف و خار و مانند آن گرد باغ کشند.

[۲]. دیر یاسین از بخش‏هاى فلسطین است که اسرائیلیان در اوایل تسلّط خود عدّه‏اى از زنان و مردان و
کودکان آن‏جا را به قتل رسانیدند.