• یکشنبه, ۲۴ دی, ۹۶

اگر چند ناپارسايى كنى

به تر دامنى خودنمايى كنى

ز آلودگى‏ ها شوى ريمناك[۱]

گرايش به هر ناروايى كنى

چو ديوانه ‏سان مردم ياوه ‏گوى

تظاهر به بى‏ محتوايى كنى

بَرِ ناكسان برده دست سؤال

همى دعوى بينوايى كنى

به‏ هنجار ياران ناخوش‏ نهاد

به تن جامه ی بيوفايى كنى

از آن بِه كه با بغض جمعى كثير

به شهر ستم كدخدايى كنى

[۱]. ريمناك: چركين