• یکشنبه, ۳۰ فروردین, ۹۴

به كوشش: امير راسخي‌نژاد

ناشر: شركت سهامي انتشار

چاپ اول: ۱۳۹۳

۱۳۸ص ـ ۷۵۰۰ تومان

اديب برومند نامي آشنا در ادبيات، فرهنگ، هنر و سياست است. اشعار دل‌انگيز، قصايد ملي و ميهني، مقالات و تحقيقات متعدد در زمينه‌هاي فرهنگ و هنر و تاريخ، متخصص در شناخت آثار هنري و كتب خطي و نقاشيهاي تاريخي، همه‌وهمه بخش كوتاهي از معرفي وي است.

مجموعه «گفتگوهاي اديب برومند» شامل ۱۵ مصاحبه استاد برومند با رسانه‌‌ها و روزنامه‌‌ها به مناسبتهاي گوناگون است.

«شاعر ملي»، «ايرانيان بايد انديشه‌هاي اهريمني را از خود دور كنند»، «كودتاي ۲۸ مرداد»، «حزب توده مرّوج شعر نو بود»، «ادب پارسي»، «مصدق، قوام را مسئول كشتار ۳۰ تير نمي‌دانست»، «لباس فاخر بر تن شعر بپوشانيم»، «از كودكي مي‌خواستم شاعري بزرگ در حد شاعران متقدم شوم»، «از ديرباز آرزو داشتم شاعري بي‌نظير باشم»، «ادبيات مشروطه»، «شاه عليه دولت مصدق كارشكني مي‌كرد»، «دريغم آمد ميراث فرهنگي ايران به تاراج برود»، «بيرون كردن انگليسي‌‌ها از ايران كار بزرگي بود و «مصدقي هستيم، اما حق با صالح بود» عناوين مصاحبه‌هاي اين كتاب را تشكيل مي‌دهد.

در يكي از اين مصاحبه‌‌ها مي‌خوانيم: «شعر يك پديده خيال‌انگيز معنوي است كه بايد به محض شنيدن، شنونده را متوجه يك حقيقت مسلم يا يك موضوع عبرت‌آميز يا يك توصيف جاذب از ديده‌‌ها و شنيده‌‌ها نمايد و او را زير تأثير عميق قرار دهد. شعر بايد با بيان احساس خيال شنونده را به زواياي اموري بكشاند كه موجب تحريك احساسات و تلطيف عواطف او گردد و به وي درس دلدادگي به حقايق و نيكويي‌‌ها بدهد.‌»