نامه دکتر مصدق درباره کتاب سرود رهایی در سال ۱۳۳۱

نامه دکتر مصدق از زندان احمدآباد خطاب به ادیب برومند(آبان ماه ۱۳۴۱)

نامه دکتر مصدق از زندان احمدآباد(آبانماه ۱۳۴۴)

نامه دکتر مصدق از زندان احمدآباد(دی ماه ۱۳۴۵)

پاسخ تلگراف از طرف روانشاد دکتر محمد مصدق نخست وزیر ملی ایران(پیش از انقلاب)

نامه شادروان عالی تورگ گلدی سفیر کبیر ترکیه در ایران (قبل از انقلاب) و از دوستان شاعر ملی ایران

نامه های روانشاد اللهیارصالح دبیرکل حزب ایران و نماینده دوره بیستم مجلس پیش از انقلاب


نامه های روانشاد اللهیارصالح دبیرکل حزب ایران و نماینده دوره بیستم مجلس پیش از انقلاب


نامه روانشاد امیر قلی امینی مدیر روزنامه اصفهان و از دوستان ادیب برومند


نامه شادروان دکتر شمس الدین امیرعلائی وزیرکشور کابینه دکتر محمد مصدق