نامه دكتر مصدق درباره كتاب سرود رهايي در سال ۱۳۳۱

نامه دکتر مصدق از زندان احمدآباد خطاب به اديب برومند(آبان ماه ۱۳۴۱)

نامه دکتر مصدق از زندان احمدآباد(آبانماه ۱۳۴۴)

نامه دکتر مصدق از زندان احمدآباد(دي ماه ۱۳۴۵)

پاسخ تلگراف از طرف روانشاد دکتر محمد مصدق نخست وزیر ملی ایران(پیش از انقلاب)

نامه شادروان عالی تورگ گلدی سفیر کبیر ترکیه در ایران (قبل از انقلاب) و از دوستان شاعر ملی ایران

نامه هاي روانشاد اللهيارصالح دبيرکل حزب ايران و نماينده دوره بيستم مجلس پيش از انقلاب


نامه هاي روانشاد اللهيارصالح دبيرکل حزب ايران و نماينده دوره بيستم مجلس پيش از انقلاب


نامه روانشاد امير قلي اميني مدير روزنامه اصفهان و از دوستان اديب برومند


نامه شادروان دکتر شمس الدين اميرعلائي وزيرکشور کابينه دکتر محمد مصدق