اين بخش جهت طرح سوالات شما عزيزان از استاد اديب برومند ايجاد شده است و شما عزيزان در صورتي كه با مطالعه پاسخ هاي داده شده به سوالات ديگر خوانندگان سايت به جواب سوال خود نرسيديد ، مي توانيد با طرح سوال خود منتظر دريافت پاسخ خود از استاد باشد.
لازم به توضيح است با توجه به فشردگي برنامه هاي استاد ، دست اندر كاران سايت سوالات شما را هر چند روز يكبار جهت پاسخ گويي نزد استاد مي برند و به ايشان ارائه مي دهند و پس از دريافت پاسخ در همين صفحه منتشر مي نمايند.