• چهارشنبه, ۲۵ اسفند, ۹۵

جناب آقای وکیل نصيري كهنموئي
خبر درگذشت ابا زوجه حضرت عالی جناب وکیل مرحوم ادیب برومند تالماتی را بر ما غالب و از این رو مراتب تسلیت صمیمانه مان را به پیشگاه حضرت تان تقدیم می داریم
باشد که آن مرحوم جنت مکان گردند
امیرسالار داودی