شعر کوروش
  • شنبه, ۶ آبان, ۹۶

به مناسبت روز هفتم آبان «روز صدور منشور کورش» که به پیشنهاد جبهه ملى روز ملى ایران قلمداد گشت این قصیده سروده و در سایت‏هاى اینترنتى خارج کشور پخش گردید.

«کوروش»

به گیتى بسى شهریار آمدند

که با یک جهان اقتدار آمدند

از آغاز تاریخ تا این زمان

بسى گونه‏ گون شهریار آمدند

گروهى ستایشگر خویشتن

ز خودکامگى نابکار آمدند

گروهى ستم ‏گستر و سنگدل

به خونخوارگى در شمار آمدند

هزاران تن از بندگان خداى

به آسیب آنان دچار آمدند

چو درّنده حیوان به خونبازْ جنگ

پى صید ننگین شکار آمدند

گروهى به هنجار غارتگران

سبکتاز و چابکسوار آمدند

شمارى به نستوده کردار زشت

ز دربار شاهى ببار آمدند

شمارى دگر حامى مرز و بوم

ولى بهر کشتار، هار آمدند

گروهى به کشورمدارى مدیر

ولى از شرف برکنار آمدند

کرا دانى از جمله شاهان پیش

که چون کوروش نامدار آمدند

گرانمایه کوروش، گرانپایه شاه

جهانیش مدحت‏گزار آمدند

حقوق بشر را چو شد پاى‏بند

به شکرش هزاران هزار آمدند

بر اقوام مغلوب ورزید مهر

ورا زین سبب خواستار آمدند

ببخشود بر هر که پیروز گشت

وزین ره ورا دستیار آمدند

به همراهیشَ گاهِ جنگ و نبرد

سراسر همه جانسپار آمدند

نپیمود جز راه همبستگى

بر آنان که از هر دیار آمدند

به هر تیره‏ اى مهربانى فزود

گر از روم و گر از تتار آمدند

به هر کیش و دین چشم حرمت گشود

سویش جمله با زینهار آمدند

چنین بود آن مرد پاکیزه کیش

که خلقش همه دوستار آمدند

سزد گر به کوروش درود آوریم

که خلقى ازو کامکار آمدند

بود روز کوروش بسى دلفروز

کزو جمله امیّدوار آمدند

درین روز ملّىِ ایران ادیب

جوانان همه شادخوار آمدند