به پیشگاه فردوسی

به پیشگاه فردوسی

به مناسبت روز شعر و ادب پارسی 

 

به پیشگاه فردوسی 

شبی داستان گستر و دیرپای
به زیبنده آیین فراگیرجای
فروگسترانیده برکوه و دشت
یکی پهن دامن به جای نشست
از آن زایش فرخ دیرباز
به دیگرشبان سرفرازان بناز
ز زاییدن مهرگیتی فروز
شده ناز پیوند و فرخنده روز
فزون تر ز شبهای دیگربلند
به پایان آذرمه سردخند
من اندریکی روستای کهن
به شش سالگی شاهد انجمن
پدربود و مادر فراخاسته
یکی خانگی بزم آراسته
به آیین یلدا ز بهر شگون
به خوان چیده از میوه ها گونه گون
من و دیگران ازکسان حرم
زخوان بهره ورهریکی بیش وکم
هم ازشام کردن شده بهره یاب
برفتیم دربستر ازبهرخواب
چودرخواب خوش پاسی ازشب گذشت
مرا حال یکسر دگرگونه گشت
به ناگه ز آوای مردانه ای
زگلبانگ دانای فرزانه ای
دوچشمم زخواب گران بازشد
دلم محوآن طرفه آوازشد

...ادامه