به پيشگاه فردوسي

به پيشگاه فردوسي

به مناسبت روز شعر و ادب پارسی 

 

به پیشگاه فردوسی 

شبي داستان گستر و ديرپاي
به زيبنده آيين فراگيرجاي
فروگسترانيده برکوه و دشت
يکي پهن دامن به جاي نشست
از آن زايش فرخ ديرباز
به ديگرشبان سرفرازان بناز
ز زاييدن مهرگيتي فروز
شده ناز پيوند و فرخنده روز
فزون تر ز شبهاي ديگربلند
به پايان آذرمه سردخند
من اندريکي روستاي کهن
به شش سالگي شاهد انجمن
پدربود و مادر فراخاسته
يکي خانگي بزم آراسته
به آيين يلدا ز بهر شگون
به خوان چيده از ميوه ها گونه گون
من و ديگران ازکسان حرم
زخوان بهره ورهريکي بيش وکم
هم ازشام کردن شده بهره ياب
برفتيم دربستر ازبهرخواب
چودرخواب خوش پاسي ازشب گذشت
مرا حال يکسر دگرگونه گشت
به ناگه ز آواي مردانه اي
زگلبانگ داناي فرزانه اي
دوچشمم زخواب گران بازشد
دلم محوآن طرفه آوازشد

...ادامه