بعد از كودتا نام‌بردن از «مصدق» ممنوع شد

بعد از كودتا نام‌بردن از «مصدق» ممنوع شد

مصاحبه استاداديب برومند با روزنامه اعتماد – چهارشنبه ۲۸ مرداد

مي‌گويد: «درست قبل از مصدق در رابطه با نفت شعر و مقاله مي‌نوشتم و آن را در ميان مردم پخش مي‌كردم. هفته‌اي حداقل يك‌بار سخني در تاييد ملي كردن نفت و مباحث مربوط به آن مثل خلع يد، مبارزه ملي و… مي‌گفتم و در راديو مي‌‌خواندم. البته در آن زمان راديو از احترام و محبوبيت خاصي در ميان مردم برخوردار بود. بعد از خبرها به عنوان شاعر ملي ايران در راديو اشعارم را مي‌خواندم. بسيار محكم در مقابل انگليسي‌ها ايستادگي كرده بودم و هر روز عليه آنها مي‌خواندم كه كار را بر انگليسي‌ها هم سخت كرده بود.» اديب برومند در ادامه با ذوقي كه در وجودش نمايان مي‌شود، بيان مي‌كند كه در مقطع انتخابات، مصدق خواندن هر چيزي را در راديو قدغن كرده بود. اما زماني كه من به راديو رفتم رييس راديو با خوشحالي گفت: «پيشوا (دكتر مصدق را پيشوا مي‌ناميدند) اجازه داده‌اند شعرت را امروز از طريق راديو بخواني.» در ادامه شعر را با چنان حرارتي مي‌خواند كه انگار به همان ٦٢ سال قبل رفته است.

...ادامه