بعد از کودتا نام‌بردن از «مصدق» ممنوع شد

بعد از کودتا نام‌بردن از «مصدق» ممنوع شد

مصاحبه استادادیب برومند با روزنامه اعتماد – چهارشنبه ۲۸ مرداد

می‌گوید: «درست قبل از مصدق در رابطه با نفت شعر و مقاله می‌نوشتم و آن را در میان مردم پخش می‌کردم. هفته‌ای حداقل یک‌بار سخنی در تایید ملی کردن نفت و مباحث مربوط به آن مثل خلع ید، مبارزه ملی و… می‌گفتم و در رادیو می‌‌خواندم. البته در آن زمان رادیو از احترام و محبوبیت خاصی در میان مردم برخوردار بود. بعد از خبرها به عنوان شاعر ملی ایران در رادیو اشعارم را می‌خواندم. بسیار محکم در مقابل انگلیسی‌ها ایستادگی کرده بودم و هر روز علیه آنها می‌خواندم که کار را بر انگلیسی‌ها هم سخت کرده بود.» ادیب برومند در ادامه با ذوقی که در وجودش نمایان می‌شود، بیان می‌کند که در مقطع انتخابات، مصدق خواندن هر چیزی را در رادیو قدغن کرده بود. اما زمانی که من به رادیو رفتم رییس رادیو با خوشحالی گفت: «پیشوا (دکتر مصدق را پیشوا می‌نامیدند) اجازه داده‌اند شعرت را امروز از طریق رادیو بخوانی.» در ادامه شعر را با چنان حرارتی می‌خواند که انگار به همان ۶٢ سال قبل رفته است.

...ادامه